Szukaj książki:

Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe

Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkoweKup: Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe
Autor: Tomasz Nieborak
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Difin 2004
Ilość stron: 389

Opis: "Pochodne instrumenty finansowe" należą obecnie do jednych z najbardziej zaawansowanych, zarówno pod względem budowy, jak i wielkości obrotu nimi. Po raz pierwszy w polskiej nauce prawno-finansowej w sposób kompleksowy ujęta została problematyka instrumentów pochodnych, rozpatrywanych przez pryzmat zagadnień prawno-ekonomicznych. Niniejsza publikacja opiera się na wszechstronnej analizie literatury przedmiotu, zarówno polsko-, jak i anglo-, oraz niemieckojęzycznej, która stanowi niezmiernie ważne źródło wiedzy.

Czytaj więcej: Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe

Matematyka finansowa - Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

Matematyka finansowaKup: Matematyka finansowa
Autor: Maria Podgórska, Joanna Klimkowska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2007
Ilość stron: 338

Opis: Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane przykłady, wyjaśniające sposób rozwiązania i interpretację wyników, bezpośredni związek z praktyką obliczeń finansowych to kolejne atuty tego podręcznika. Każdy rozdział zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a odpowiedzi do nich znajdują się na końcu książki.

Czytaj więcej: Matematyka finansowa - Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek

Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa SpółekKup: Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek
Autor: Marek Michalski, Andrzej Kidyba (red.)
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2010
Ilość stron: 622

Opis: Stan prawny na 1.01.2010 r.

Książka stanowi pełne omówienie zagadnień związanych z typem normatywnym spółki akcyjnej, ujętych w sześć grup problemowych, takich jak: ogólna konstrukcja jurydyczna spółki akcyjnej, problematyka prawna akcji rozumianych jako tytuł uczestnictwa w spółce, istota kapitału zakładowego wraz z opisaniem operacji, jakie na nim są dokonywane, z uwzględnieniem trybu oferty publicznej akcji, zasady rozporządzania akcjami, w tym ustanowienie obciążeń na nich, z rozróżnieniem na akacje występujące w formie dokumentów i akcje zdematerializowane, ustrój korporacyjno-organizacyjny spółki oraz procesy transformacyjne, upadłość i likwidacja spółki.

Czytaj więcej: Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek

Ekonometria Finansowa - Małgorzata Łuniewska

Ekonometria FinansowaKup: Ekonometria Finansowa
Autor: Małgorzata Łuniewska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2008
Ilość stron: 132

Opis: Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodologię badań ilościowych na rynku finansowym, drugi poświęcony jest opisowi mechanizmów oraz dostępności danych przedstawiających w sposób ilościowy te mechanizmy, trzeci dotyczy metod analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej. Wszystkie metody zostały zilustrowane przykładami z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej: Ekonometria Finansowa - Małgorzata Łuniewska

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2Kup: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2
Autor: Keith C. Brown , Frank K. Reilly
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2001
Ilość stron: 1392

Opis: "Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem" to tłumaczenie jednego z najlepszych podręczników, dotyczących inwestowania zarówno na rynku finansowym, jak i na rynku kapitałowym. Na powszechne zainteresowanie tą książką wpływają m.in. fakt wykorzystywania jej przez wiele renomowanych uczelni amerykańskich i zachodnioeuropejskich oraz umieszczenie w wykazie zalecanych publikacji, przygotowanym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jedną z ważniejszych jej zalet jest również to, iż odpowiada wszelkim kanonom nowoczesnego podręcznika akademickiego - autorzy prowadzą swoje rozważania w przystępnym języku, przejrzyście wyjaśniając narzędzia analizy matematycznej i elastycznie odnosząc teorię do rzeczywistości.

Czytaj więcej: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2

Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowychKup: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych
Autor: Edwin J. Elton, Martin J. Gruber
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1998
Ilość stron: 900

Opis: Praca ta porusza szeroki zakres zagadnień, dotyczących współczesnej teorii zarządzania portfelem. Główna część książki poświęcona jest kwestii wyceny i optymalnego doboru papierów wartościowych. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z różnymi modelami równowagi na rynkach kapitałowych oraz z metodami ich weryfikacji. Wśród omawianych zagadnień, związanych z analizą inwestycyjną znalazła się także efektywność informacyjna i teoria stopy procentowej oraz ich wpływ na wycenę papierów wartościowych.

Czytaj więcej: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

Słownik polsko-angielski. Giełda i rynki kapitałowe

Słownik polsko-angielski. Giełda i rynki kapitałoweKup: Słownik polsko-angielski. Giełda i rynki kapitałowe
Autor: Joanna Miler-Cassino
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2010
Ilość stron: 230

Opis: Słownik zawiera 4000 aktualnych i najczęściej używanych terminów z zakresu polskiej giełdy papierów wartościowych oraz rynków kapitałowych wraz z ich angielskimi odpowiednikami. Znalazły się w nim również terminy prawne związane z obrotem papierami wartościowymi w Polsce. Zbiór haseł był wzbogacany stopniowo wraz z rozwojem polskiego rynku kapitałowego i jego instytucji oraz powstawaniem nowych terminów, określających zawierane tam transakcje i rodzaje walorów.
Część słownikowa została uzupełniona dodatkowymi materiałami, m.in. spisem polskich i międzynarodowych instytucji finansowych oraz przykładami żargonu giełdowego.

Czytaj więcej: Słownik polsko-angielski. Giełda i rynki kapitałowe

Akcjonariusz - Ryszard Czerniawski

AkcjonariuszKup: Akcjonariusz
Autor: Ryszard Czerniawski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2010
Ilość stron: 548

Opis: "Kiedy kilkanaście lat temu reaktywowano w naszym kraju działalność giełdy papierów wartościowych, do słów powszechnie używanych powróciły takie nazwy, jak akcje, dywidenda czy prawo poboru. Termin akcjonariusz natomiast został wyparty przez określenie inwestor. (...) że dotychczas w Polsce inwestor jest akcjonariuszem zazwyczaj tylko z nazwy, bowiem motywem jego działania jest nabycie akcji w celu ich sprzedaży, oczywiście z zyskiem. Inwestorzy nie znają lub nie wykonują uprawnień, jakie im przysługują (...). Być może jedną z przyczyn takiej sytuacji jest brak wiedzy w tym zakresie. Stąd też niniejsza publikacja powinna być traktowana jako kompendium podstawowej wiedzy, wiedzy niezbędnej, aby inwestor mógł być też akcjonariuszem par excellence."

Czytaj więcej: Akcjonariusz - Ryszard Czerniawski

Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi

Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymiKup: Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi
Autor: Andrzej Michór
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2009
Ilość stron: 316

Opis: "Wybór tematu pracy uważam za bardzo trafny. Dotyczy on problemu nakładania kar pieniężnych, niejednokrotnie bardzo znacznej wysokości, przez organy administracyjne tak na przedsiębiorców, jak i na osoby fizyczne. W ostatnich latach zakres uprawnień organów administracji do nakładania kar uległ zdecydowanemu rozszerzeniu. Lawinowy rozwój tych kar pociąga za sobą zapotrzebowanie praktyki na rozstrzygnięcie wielu problemów przez doktrynę. Niewątpliwie praca odpowiada na to wielkie zapotrzebowanie. Praca stanowi pierwszą w literaturze głęboką analizę sankcji, jakie mogą być nakładane przez organy administracji na rynku instrumentów finansowych. Oparta jest o nowy stan prawny, stworzony przez bardzo źle przygotowane, z punktu widzenia legislacyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Duża część rozważań Autora będzie w pełni adekwatna do problematyki nakładania kar w innych dziedzinach szeroko rozumianego prawa administracyjnego, jak prawo ochrony konkurencji, prawo telekomunikacyjne, energetyczne, ochrony środowiska, ubezpieczeniowe itd. Jest to poważną zaletą książki".

Czytaj więcej: Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładuKup: Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu
Autor: Jan Mojak
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: LexisNexis 2008
Ilość stron: 320

Opis: Podręcznik zawiera zwięzłą charakterystykę najważniejszych instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. Omówiono w nim pojęcie, charakter prawny oraz zasady emisji poszczególnych postaci papierów wierzycielskich, udziałowych i towarowych. Obejmuje również prezentację mechanizmów funkcjonowania publicznego obrotu instrumentami finansowymi, w tym obrotu giełdowego i pozagiełdowego. Praca uwzględnia stan prawny ukształtowany ustawami z 29 lipca 2005 r.: o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także aktami wykonawczymi do tych ustaw. Książka adresowana jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, biznesu oraz finansów, jak też do osób uczestniczących i dokonujących transakcji w różnych segmentach rynku papierów wartościowych w Polsce.

Czytaj więcej: Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu