Szukaj książki:

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2Kup: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2
Autor: Keith C. Brown , Frank K. Reilly
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2001
Ilość stron: 1392

Opis: "Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem" to tłumaczenie jednego z najlepszych podręczników, dotyczących inwestowania zarówno na rynku finansowym, jak i na rynku kapitałowym. Na powszechne zainteresowanie tą książką wpływają m.in. fakt wykorzystywania jej przez wiele renomowanych uczelni amerykańskich i zachodnioeuropejskich oraz umieszczenie w wykazie zalecanych publikacji, przygotowanym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jedną z ważniejszych jej zalet jest również to, iż odpowiada wszelkim kanonom nowoczesnego podręcznika akademickiego - autorzy prowadzą swoje rozważania w przystępnym języku, przejrzyście wyjaśniając narzędzia analizy matematycznej i elastycznie odnosząc teorię do rzeczywistości.

Czytaj więcej: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2

Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowychKup: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych
Autor: Edwin J. Elton, Martin J. Gruber
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1998
Ilość stron: 900

Opis: Praca ta porusza szeroki zakres zagadnień, dotyczących współczesnej teorii zarządzania portfelem. Główna część książki poświęcona jest kwestii wyceny i optymalnego doboru papierów wartościowych. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z różnymi modelami równowagi na rynkach kapitałowych oraz z metodami ich weryfikacji. Wśród omawianych zagadnień, związanych z analizą inwestycyjną znalazła się także efektywność informacyjna i teoria stopy procentowej oraz ich wpływ na wycenę papierów wartościowych.

Czytaj więcej: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

Słownik polsko-angielski. Giełda i rynki kapitałowe

Słownik polsko-angielski. Giełda i rynki kapitałoweKup: Słownik polsko-angielski. Giełda i rynki kapitałowe
Autor: Joanna Miler-Cassino
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2010
Ilość stron: 230

Opis: Słownik zawiera 4000 aktualnych i najczęściej używanych terminów z zakresu polskiej giełdy papierów wartościowych oraz rynków kapitałowych wraz z ich angielskimi odpowiednikami. Znalazły się w nim również terminy prawne związane z obrotem papierami wartościowymi w Polsce. Zbiór haseł był wzbogacany stopniowo wraz z rozwojem polskiego rynku kapitałowego i jego instytucji oraz powstawaniem nowych terminów, określających zawierane tam transakcje i rodzaje walorów.
Część słownikowa została uzupełniona dodatkowymi materiałami, m.in. spisem polskich i międzynarodowych instytucji finansowych oraz przykładami żargonu giełdowego.

Czytaj więcej: Słownik polsko-angielski. Giełda i rynki kapitałowe

Akcjonariusz - Ryszard Czerniawski

AkcjonariuszKup: Akcjonariusz
Autor: Ryszard Czerniawski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2010
Ilość stron: 548

Opis: "Kiedy kilkanaście lat temu reaktywowano w naszym kraju działalność giełdy papierów wartościowych, do słów powszechnie używanych powróciły takie nazwy, jak akcje, dywidenda czy prawo poboru. Termin akcjonariusz natomiast został wyparty przez określenie inwestor. (...) że dotychczas w Polsce inwestor jest akcjonariuszem zazwyczaj tylko z nazwy, bowiem motywem jego działania jest nabycie akcji w celu ich sprzedaży, oczywiście z zyskiem. Inwestorzy nie znają lub nie wykonują uprawnień, jakie im przysługują (...). Być może jedną z przyczyn takiej sytuacji jest brak wiedzy w tym zakresie. Stąd też niniejsza publikacja powinna być traktowana jako kompendium podstawowej wiedzy, wiedzy niezbędnej, aby inwestor mógł być też akcjonariuszem par excellence."

Czytaj więcej: Akcjonariusz - Ryszard Czerniawski

Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi

Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymiKup: Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi
Autor: Andrzej Michór
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2009
Ilość stron: 316

Opis: "Wybór tematu pracy uważam za bardzo trafny. Dotyczy on problemu nakładania kar pieniężnych, niejednokrotnie bardzo znacznej wysokości, przez organy administracyjne tak na przedsiębiorców, jak i na osoby fizyczne. W ostatnich latach zakres uprawnień organów administracji do nakładania kar uległ zdecydowanemu rozszerzeniu. Lawinowy rozwój tych kar pociąga za sobą zapotrzebowanie praktyki na rozstrzygnięcie wielu problemów przez doktrynę. Niewątpliwie praca odpowiada na to wielkie zapotrzebowanie. Praca stanowi pierwszą w literaturze głęboką analizę sankcji, jakie mogą być nakładane przez organy administracji na rynku instrumentów finansowych. Oparta jest o nowy stan prawny, stworzony przez bardzo źle przygotowane, z punktu widzenia legislacyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Duża część rozważań Autora będzie w pełni adekwatna do problematyki nakładania kar w innych dziedzinach szeroko rozumianego prawa administracyjnego, jak prawo ochrony konkurencji, prawo telekomunikacyjne, energetyczne, ochrony środowiska, ubezpieczeniowe itd. Jest to poważną zaletą książki".

Czytaj więcej: Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładuKup: Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu
Autor: Jan Mojak
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: LexisNexis 2008
Ilość stron: 320

Opis: Podręcznik zawiera zwięzłą charakterystykę najważniejszych instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. Omówiono w nim pojęcie, charakter prawny oraz zasady emisji poszczególnych postaci papierów wierzycielskich, udziałowych i towarowych. Obejmuje również prezentację mechanizmów funkcjonowania publicznego obrotu instrumentami finansowymi, w tym obrotu giełdowego i pozagiełdowego. Praca uwzględnia stan prawny ukształtowany ustawami z 29 lipca 2005 r.: o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także aktami wykonawczymi do tych ustaw. Książka adresowana jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, biznesu oraz finansów, jak też do osób uczestniczących i dokonujących transakcji w różnych segmentach rynku papierów wartościowych w Polsce.

Czytaj więcej: Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

System prawa finansowego. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego. Tom IV

System prawa finansowego. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego. Tom IVKup: System prawa finansowego. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego. Tom IV
Autor: Tomasz Rynarzewski, Anna Zielińska-Głębocka
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2009
Ilość stron: 326

Opis: Niniejszy IV tom ”Systemu prawa finansowego” poświęcony jest prawu walutowemu, dewizowemu, bankowemu oraz prawu rynku finansowego. Ukazuje się on 20 lat po wydanym przez Zakład Narodowy Ossolińskich tomie V Systemu instytucji prawno-finansowych PRL, poświęconym instytucjom systemu pieniężno-kredytowego. Fundamentalne zmiany ustrojowe i gospodarcze - datujące się od 1990 r. - sprawiły, że zdezaktualizowało się wiele przedstawionych tam kwestii. Równocześnie reaktywowano instytucje istniejące w okresie międzywojennym, takie jak giełda. Pojawiło się też prawo rynku finansowego i to zarówno w wymiarze krajowym, jak i wspólnotowym. W tej sytuacji postanowiliśmy wyodrębnić tematykę publicznoprawnych form oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe i finansowe. Punktem wyjścia jest zaprezentowany szczególny reżim prawny oraz zasady tworzenia i funkcjonowania jednolitego, unijnego rynku finansowego.

Czytaj więcej: System prawa finansowego. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego. Tom IV

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarczeKup: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Autor: Tomasz Rynarzewski, Anna Zielińska-Głębocka
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2008
Ilość stron: 454

Opis: Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami ekonomicznymi. O oryginalności podręcznika świadczy nawiązanie do najnowszego dorobku światowej ekonomii.
Książka zawiera oprócz zagadnień tradycyjnie omawianych także i te rzadko analizowane w podręcznikach dostępnych na polskim rynku. Są to:
- relacja między teorią handlu a nową geografią ekonomiczną,
- współczesne modele teorii handlu w warunkach konkurencji niedoskonałej,
- definicje i mierniki konkurencyjności międzynarodowej,
- rola handlu zagranicznego w gospodarkach wschodzących,
- strategiczna polityka handlu międzynarodowego,
- modele wpływu stabilizacji cen surowców na dochody eksportowe krajów rozwijających się.

Czytaj więcej: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Rynki kapitałowe. Tom II - Waldemar Tarczyński

Rynki kapitałowe. Tom IIKup: Rynki kapitałowe. Tom II
Autor: Waldemar Tarczyński
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Placet 19970
Ilość stron: 216

Opis: W miarę wzrostu liczby spółek reprezentowanych na giełdzie, szerszej reprezentacji branżowej, dostępności innych instrumentów finansowych, trzeba stosować inne narzędzia umożliwiające zapanowanie nad mnogością wyboru i pomagające zminimalizować ryzyko inwestycji. W tej skomplikowanej rzeczywistości pomocna okazuje się teoria portfelowa. Ta książka przedstawia aktualny stan wiedzy o analizie portfelowej. Pokazuje praktyczne możliwości wykorzystania jej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz proponuje kilka oryginalnych koncepcji podejścia do tych analiz. Odrębnym, a bardzo ważnym dla każdego przedsiębiorcy i inwestora zagadnieniem jest ocena sektora bankowego.

Czytaj więcej: Rynki kapitałowe. Tom II - Waldemar Tarczyński

TEORIA INWESTYCJI FINANSOWYCH - Luenberger David G.

TEORIA INWESTYCJI FINANSOWYCHKup: TEORIA INWESTYCJI FINANSOWYCH
Autor: Luenberger David G.
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN
Ilość stron: 610

Opis: Niniejszy podręcznik, poświęcony teorii inwestycji finansowych, obejmuje problematykę deterministycznych przepływów pieniężnych, jednookresowych losowych przepływów pieniężnych, instrumentów pochodnych oraz uogólnionych przepływów pieniężnych. Początkowe fragmenty zawierają podstawy teoretyczne i pojęciowe, po czym stopniowo wprowadza się coraz bardziej skomplikowane problemy, przedstawione jednak w przystępny sposób. Zamieszczone w tekście przykłady ukazują zastosowanie teorii do rozwiązywania praktycznych problemów inwestycyjnych.

Czytaj więcej: TEORIA INWESTYCJI FINANSOWYCH - Luenberger David G.