Szukaj książki:

Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowychKup: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych
Autor: Edwin J. Elton, Martin J. Gruber
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1998
Ilość stron: 900

Opis: Praca ta porusza szeroki zakres zagadnień, dotyczących współczesnej teorii zarządzania portfelem. Główna część książki poświęcona jest kwestii wyceny i optymalnego doboru papierów wartościowych. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z różnymi modelami równowagi na rynkach kapitałowych oraz z metodami ich weryfikacji. Wśród omawianych zagadnień, związanych z analizą inwestycyjną znalazła się także efektywność informacyjna i teoria stopy procentowej oraz ich wpływ na wycenę papierów wartościowych.

Książkę Eltona i Grubera powszechnie uważa się za jedno z najlepszych opracowań poświęconych formalnemu opisowi procesów, zachodzących na współczesnych rynkach kapitałowych i na wielu uczelniach Zachodu jest ona podstawowym podręcznikiem dotyczącym tej tematyki. Książka pomyślana jest jako podręcznik do wykładów z teorii portfelowej i analizy inwestycji, ze szczególnym naciskiem na teorię portfelową. Może również okazać się pomocna w wykładach z analizy papierów wartościowych. Ze względu na ugruntowaną pozycję, jaką zdobyła ona na Zachodzie, mamy nadzieję, że również w Polsce stanie się ona wiodącym podręcznikiem w swojej dziedzinie.

Recenzja:

Książka Eltona i Grubera to klasyczna pozycja, odnosząca się do materii zarządzania portfelem oraz analizy papierów wartościowych, powszechnie stosowana zarówno przez teoretyków jak i praktyków rynku. Autorzy prezentują najważniejsze zagadnienia związane z konstruowaniem optymalnych portfeli papierów wartościowych zakładających, iż inwestorzy kierują się maksymalizacją stopy zwrotu oraz minimalizacją ryzyka, działając w warunkach niepewności. Poprzez wyjaśnienie pojęcia portfeli efektywnych, metod wyznaczania granicy efektywnej dopuszczających bądź odrzucających możliwość zaciągania i udzielania pożyczek wolnych od ryzyka oraz krótkiej sprzedaży wyjaśniona zostaje materia doboru papierów wartościowych do portfela w celu uzyskania portfela optymalnego, odpowiadającego profilowi ryzyka oraz celom inwestycyjnym inwestora. W książce czytelnik znajdzie także omówienie powszechnie znanych modeli równowagi rynkowej czyli modelu wyceny dóbr kapitałowych CAPM (również w wersji niestandardowej) oraz modelu APT opartego na arbitrażu. Poza teorią portfelową, w książce znajdują się także zagadnienia związane z procesem inwestycji i wyceny pojedynczych instrumentów finansowych takich, jak: akcje (wraz z metodami prognozowania przyszłych zysków), obligacje, opcje (w tym model dwumianowy oraz model Blacka-Scholesa) oraz kontrakty terminowe. Całość książki wzbogacona jest o problematykę oceny procesu inwestycyjnego. Książka mimo bogatej tematyki przeznaczona jest przede wszystkim dla wykładowców akademickich, studentów finansów a także osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem portfelem. Biorąc pod uwagę fakt, iż inwestorzy indywidualni w nieznacznym stopniu wykorzystują przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych teorię portfela, bazującą przede wszystkim na obliczeniach matematycznych, popularność tej pozycji wśród tej grupy może być znacznie ograniczona.
Piotr Pochmara, www.sii.org.pl