Szukaj książki:

Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego

Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnegoKup: Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego
Autor: Jacek Tittenbrun
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Nakom 1991
Ilość stron: 216

Opis: Książka stanowi interpretację w kategoriach ekonomiczno-socjologicznych teorii własności funduszy emerytalnych jako rezerwuarów kapitału akcyjnego korporacji.
Prof. dr hab. Jacek Tittenbrun (ur. 1952) – socjolog. Kierownik Katedry Socjologii Przedsiębiorczości i Pracy oraz Zespołu Badań Socjoekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jego główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności oraz zagadnienia zróżnicowania społecznego; zajmował się badaniem m.in. małych i średnich przedsiębiorstw, społeczno-ekonomicznych mechanizmów upadku socjalizmu realnego oraz prywatyzacji. Autor teorii stanów społecznych i teorii własności siły roboczej. Prowadzi badania na pograniczu socjologii i ekonomii, niejednokrotnie wkraczając także w obszary zainteresowań filozofii, politologii i innych nauk społecznych.

Czytaj więcej: Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego

Matematyka finansowa - Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

Matematyka finansowaKup: Matematyka finansowa
Autor: Maria Podgórska, Joanna Klimkowska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2007
Ilość stron: 338

Opis: Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane przykłady, wyjaśniające sposób rozwiązania i interpretację wyników, bezpośredni związek z praktyką obliczeń finansowych to kolejne atuty tego podręcznika. Każdy rozdział zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a odpowiedzi do nich znajdują się na końcu książki.

Czytaj więcej: Matematyka finansowa - Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

Prawo rynku kapitałowego - Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki

Prawo rynku kapitałowegoKup: Prawo rynku kapitałowego
Autor: Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: C.H. Beck 2002
Ilość stron: 311

Opis: W podręczniku omówiono zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym. Wyjaśniono podstawowe pojęcia i zasady prawa rynku kapitałowego, nadzór nad rynkiem kapitałowym, zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej, instrumenty tego rynku, a także strukturę i funkcjonowanie oraz szczególne mechanizmy ochronne na rynku regulowanym. Zakres opisywanych norm nie ogranicza się do prawa o publicznym obrocie papierami, szeroko omówiono również ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz o obligacjach. Podręcznik wzbogacony jest o tabele, rysunki oraz wykaz literatury przedmiotowej. Adresowany jest do studentów prawa i ekonomii, ale przedstawione w nim zagadnienia mogą być przydatne również praktykom obrotu giełdowego.

Czytaj więcej: Prawo rynku kapitałowego - Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki

Akcjonariusz - Ryszard Czerniawski

AkcjonariuszKup: Akcjonariusz
Autor: Ryszard Czerniawski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2010
Ilość stron: 548

Opis: "Kiedy kilkanaście lat temu reaktywowano w naszym kraju działalność giełdy papierów wartościowych, do słów powszechnie używanych powróciły takie nazwy, jak akcje, dywidenda czy prawo poboru. Termin akcjonariusz natomiast został wyparty przez określenie inwestor. (...) że dotychczas w Polsce inwestor jest akcjonariuszem zazwyczaj tylko z nazwy, bowiem motywem jego działania jest nabycie akcji w celu ich sprzedaży, oczywiście z zyskiem. Inwestorzy nie znają lub nie wykonują uprawnień, jakie im przysługują (...). Być może jedną z przyczyn takiej sytuacji jest brak wiedzy w tym zakresie. Stąd też niniejsza publikacja powinna być traktowana jako kompendium podstawowej wiedzy, wiedzy niezbędnej, aby inwestor mógł być też akcjonariuszem par excellence."

Czytaj więcej: Akcjonariusz - Ryszard Czerniawski

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2Kup: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2
Autor: Keith C. Brown , Frank K. Reilly
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2001
Ilość stron: 1392

Opis: "Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem" to tłumaczenie jednego z najlepszych podręczników, dotyczących inwestowania zarówno na rynku finansowym, jak i na rynku kapitałowym. Na powszechne zainteresowanie tą książką wpływają m.in. fakt wykorzystywania jej przez wiele renomowanych uczelni amerykańskich i zachodnioeuropejskich oraz umieszczenie w wykazie zalecanych publikacji, przygotowanym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jedną z ważniejszych jej zalet jest również to, iż odpowiada wszelkim kanonom nowoczesnego podręcznika akademickiego - autorzy prowadzą swoje rozważania w przystępnym języku, przejrzyście wyjaśniając narzędzia analizy matematycznej i elastycznie odnosząc teorię do rzeczywistości.

Czytaj więcej: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1-2

Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowychKup: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych
Autor: Edwin J. Elton, Martin J. Gruber
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1998
Ilość stron: 900

Opis: Praca ta porusza szeroki zakres zagadnień, dotyczących współczesnej teorii zarządzania portfelem. Główna część książki poświęcona jest kwestii wyceny i optymalnego doboru papierów wartościowych. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z różnymi modelami równowagi na rynkach kapitałowych oraz z metodami ich weryfikacji. Wśród omawianych zagadnień, związanych z analizą inwestycyjną znalazła się także efektywność informacyjna i teoria stopy procentowej oraz ich wpływ na wycenę papierów wartościowych.

Czytaj więcej: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładuKup: Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu
Autor: Jan Mojak
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: LexisNexis 2008
Ilość stron: 320

Opis: Podręcznik zawiera zwięzłą charakterystykę najważniejszych instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. Omówiono w nim pojęcie, charakter prawny oraz zasady emisji poszczególnych postaci papierów wierzycielskich, udziałowych i towarowych. Obejmuje również prezentację mechanizmów funkcjonowania publicznego obrotu instrumentami finansowymi, w tym obrotu giełdowego i pozagiełdowego. Praca uwzględnia stan prawny ukształtowany ustawami z 29 lipca 2005 r.: o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także aktami wykonawczymi do tych ustaw. Książka adresowana jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, biznesu oraz finansów, jak też do osób uczestniczących i dokonujących transakcji w różnych segmentach rynku papierów wartościowych w Polsce.

Czytaj więcej: Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego

Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowegoKup: Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego
Autor: Leszek Dziawgo
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2010
Ilość stron: 192

Opis: Na współczesnym rynku finansowym zachodzą zmiany prowadzące do uwzględniania wymogów ekologicznych. Prof. Leszek Dziawgo przedstawił:
- funkcjonowanie instytucji finansowych a wymogi ochrony środowiska,
- ofertę rynku finansowego,
- inicjatywy międzynarodowe dotyczące uwzględniania ochrony środowiska przez rynki finansowe,
- rynek kapitałowy wobec ochrony środowiska,
- ofertę "ekologiczna" polskich instytucji finansowych,
- nadzieje i zagrożenia związane z ekologicznymi wymaganiami wobec rynków finansowych.

Czytaj więcej: Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego

Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe

Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkoweKup: Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe
Autor: Tomasz Nieborak
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Difin 2004
Ilość stron: 389

Opis: "Pochodne instrumenty finansowe" należą obecnie do jednych z najbardziej zaawansowanych, zarówno pod względem budowy, jak i wielkości obrotu nimi. Po raz pierwszy w polskiej nauce prawno-finansowej w sposób kompleksowy ujęta została problematyka instrumentów pochodnych, rozpatrywanych przez pryzmat zagadnień prawno-ekonomicznych. Niniejsza publikacja opiera się na wszechstronnej analizie literatury przedmiotu, zarówno polsko-, jak i anglo-, oraz niemieckojęzycznej, która stanowi niezmiernie ważne źródło wiedzy.

Czytaj więcej: Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe

Leksykon bankowo-giełdowy

Leksykon bankowo-giełdowyKup: Leksykon bankowo-giełdowy
Autor: Zbigniew Krzyżkiewicz, Władysław L. Jaworski, Mieczysław Puławski, Rafał Walkiewicz
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Poltext 2006
Ilość stron: 556

Opis: Leksykon zawiera ok. 2000 haseł, dotyczących systemu bankowego i nadzoru bankowego, operacji bankowych, bankowości elektronicznej, instrumentów finansowych i transakcji giełdowych. Szczególną uwagę poświęcono innowacjom przejętym w ostatnich latach z praktyki zagranicznej. Uwzględniono hasła związane z funkcjonowaniem międzynarodowych organizacji finansowych oraz krajowych podmiotów publicznych i prywatnych. Omówiono najważniejsze terminy z dziedzin towarzyszących problematyce bankowo-giełdowej. Uwzględniono przy tym radykalne zmiany w prawie rynku kapitałowego, wprowadzone na mocy ustaw z 29 lipca 2005 r. Przejrzysty układ haseł artykułowych i odsyłaczowych oraz indeks rzeczowy ułatwiają odnalezienie właściwego terminu. Bibliografia, wykaz aktów prawnych, schematy operacji itp. umożliwiają poszerzenie wiedzy i zrozumienie trudniejszych zagadnień. Leksykon jest przeznaczony dla kadry zarządzającej i pracowników banków, biur maklerskich i instytucji finansowych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych i uniwersytetów.

Czytaj więcej: Leksykon bankowo-giełdowy