Szukaj książki:

Wstęp do finansów - A. A. Groppelli, E. Nikbakht

Wstęp do finansówKup: Wstęp do finansów
Autor: A. A. Groppelli, E. Nikbakht
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 14dni
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1999
Ilość stron: 400

Opis: Problematyka poruszona we "Wstępie do finansów" obejmuje między innymi rachunek pieniądza w czasie, metody budżetowania kapitału i oceny projektów inwestycyjnych oraz elementy teorii przedsiębiorstwa, w tym zagadnienie kosztu kapitału, kształtowania struktury kapitałowej i polityki dywidend. Obszernie omówiono bieżące planowanie i kontrolowanie finansów firmy: monitorowanie należności, zobowiązań i zapasów oraz zarządzanie gotówką. W książce poruszono także inne specyficzne kwestie, które nabierają coraz większego znaczenia dla polskich przedsiębiorstw: fuzje i przejęcia, finansowanie przy użyciu obligacji zamiennych, czy leasing. Książka zawiera wiele przykładów zaczerpniętych z praktyki, a przejrzysta konstrukcja rozdziałów bardzo ułatwia przyswojenie materiału.

Czytaj więcej: Wstęp do finansów - A. A. Groppelli, E. Nikbakht

Leksykon bankowo-giełdowy

Leksykon bankowo-giełdowyKup: Leksykon bankowo-giełdowy
Autor: Zbigniew Krzyżkiewicz, Władysław L. Jaworski, Mieczysław Puławski, Rafał Walkiewicz
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Poltext 2006
Ilość stron: 556

Opis: Leksykon zawiera ok. 2000 haseł, dotyczących systemu bankowego i nadzoru bankowego, operacji bankowych, bankowości elektronicznej, instrumentów finansowych i transakcji giełdowych. Szczególną uwagę poświęcono innowacjom przejętym w ostatnich latach z praktyki zagranicznej. Uwzględniono hasła związane z funkcjonowaniem międzynarodowych organizacji finansowych oraz krajowych podmiotów publicznych i prywatnych. Omówiono najważniejsze terminy z dziedzin towarzyszących problematyce bankowo-giełdowej. Uwzględniono przy tym radykalne zmiany w prawie rynku kapitałowego, wprowadzone na mocy ustaw z 29 lipca 2005 r. Przejrzysty układ haseł artykułowych i odsyłaczowych oraz indeks rzeczowy ułatwiają odnalezienie właściwego terminu. Bibliografia, wykaz aktów prawnych, schematy operacji itp. umożliwiają poszerzenie wiedzy i zrozumienie trudniejszych zagadnień. Leksykon jest przeznaczony dla kadry zarządzającej i pracowników banków, biur maklerskich i instytucji finansowych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych i uniwersytetów.

Czytaj więcej: Leksykon bankowo-giełdowy

Ekonometria. Metody i ich zastosowanie

Ekonometria. Metody i ich zastosowanieKup: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie
Autor: A. A. Groppelli, E. Nikbakht
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2008
Ilość stron: 416

Opis: Książka jest podręcznikiem prezentującym w przystępny sposób metody ekonometryczne oraz możliwości ich zastosowania. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć w dziedzinie modelowania ekonometrycznego. Wykład jest prowadzony nowocześnie i zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi.

Czytaj więcej: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie

Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II

Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie IIKup: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II
Autor: Aswath Damodaran
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Onepress 2007
Ilość stron: 1520

Opis: "Finanse korporacji, czyli skąd bierze się wartość firmy." Każda ważna decyzja w firmie ma złożone konsekwencje finansowe. Aswath Damodaran dostrzega je i łączy w spójną całość: w finanse korporacji. Omawia decyzje finansowe i inwestycyjne firmy, wychodząc od podstaw akademickich i kończąc na prawdziwych sytuacjach, z jakimi stykają się inwestorzy i dyrektorzy zarządzający na całym świecie.

Książka jest współczesnym kompendium wiedzy o zarządzaniu finansami firmy. Zawiera mnóstwo przykładów i zadań przydatnych studentom i wykładowcom.

Czytaj więcej: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II

Dylematy inwestowania

Kup: Dylematy inwestowania
Autor: Dorota Podedworna-Tarnowska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Poltext 2011
Ilość stron: 252

Opis: Temat umiejętnego inwestowania pieniędzy i pomnażania majątku nabrał w ostatnich latach w Polsce dużego znaczenia. Stało się tak z uwagi na rosnącą zamożność naszego społeczeństwa. Coraz więcej Polaków staje bowiem przed trudną decyzją, komu powierzyć zarządzanie pieniędzmi i w co je zainwestować. Aktualność tematu inwestowania wynika również z ciągłej zmienności uwarunkowań funkcjonowania światowego systemu finansowego i występujących w nim turbulencji.

Czytaj więcej: Dylematy inwestowania

Inwestycje. Analiza i zarządzanie - Jack Clark Francis

Inwestycje. Analiza i zarządzanieKup: Inwestycje. Analiza i zarządzanie
Autor: Jack Clark Francis
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: WIG-PRESS 2000
Ilość stron: 940

Opis: Książka Francisa"Inwestycje. Analiza i zarządzanie" to obszerny podręcznik klasycznej teorii inwestowania, który adresowany jest przede wszystkim do studentów finansów, jak również do praktyków rynku kapitałowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę. W książce tej poświęcono bardzo wiele zagadnieniom związanym z analizą papierów wartościowych - ich charakterystyką i wyceną. W początkowych rozdziałach przedstawione zostały mechanizmy funkcjonowania rynków papierów wartościowych oraz rola związanych z tym rynkiem instytucji.

Czytaj więcej: Inwestycje. Analiza i zarządzanie - Jack Clark Francis

Znaczne pakiety akcji - Marcin Dyl, Marek Wierzbowski

Znaczne pakiety akcjiKup: Znaczne pakiety akcji
Autor: Marcin Dyl, Marek Wierzbowski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: C.H.Beck 2002
Ilość stron: 106

Opis: Poradnik zawiera wiele praktycznych informacji na temat nabywania akcji spółki publicznej, wezwań na zapisywanie się na sprzedaż lub zamianę akcji, zawiadomień Komisji Papierów Wartościowych o objęciu akcji i innych zagadnień z zakresu znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Publikacja wzbogacona została o wyciąg z najważniejszych aktów prawnych dotyczących omawianych zagadnień.

Czytaj więcej: Znaczne pakiety akcji - Marcin Dyl, Marek Wierzbowski

Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Repetytorium

Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego. RepetytoriumKup: Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Repetytorium
Autor: Jacek Kołacz
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - Oficyna 2007
Ilość stron: 203

Opis: Głównym celem repetytorium jest usystematyzowanie i przedstawienie w łatwej do przyswojenia formie najistotniejszych zagadnień, związanych z problematyką prawną papierów wartościowych oraz wybranych zagadnień, dotyczących prawnej regulacji funkcjonowania rynku kapitałowego. W opracowaniu, oprócz części ogólnej, właściwej większości typów normatywnych i rodzajów papierów wartościowych, opisane zostały zarówno funkcjonujące obecnie w polskim porządku prawnym "klasyczne" walory, takie jak weksle, czeki, konosamenty, dowody składowe (zarówno nierozdzielne, jak i powstałe z nich rewersy i warranty), akcje, obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, publiczne papiery wartościowe oraz certyfikaty inwestycyjne, jak również instrumenty finansowe, będące wytworem stosunkowo niedawnej praktyki, które są charakterystyczne dla masowego obrotu na rynku kapitałowym.

Czytaj więcej: Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Repetytorium

Prawo poboru w spółce akcyjnej - Arkadiusz Radwan

Prawo poboru w spółce akcyjnejKup: Prawo poboru w spółce akcyjnej
Autor: Arkadiusz Radwan
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: C.H.Beck 2004
Ilość stron: 556

Opis: „Prawo poboru w spółce akcyjnej” jest najobszerniejszym oraz - licząc od dnia wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych - jedynym monograficznym studium problematyki prawa poboru w spółce akcyjnej. Tytułowe zagadnienie jest nie tylko interesujące naukowo, gdyż lokuje się w samym centrum problematyki konfliktów interesów w spółce (większość-mniejszość, zarząd-akcjonariusze), ale również doniosłe praktycznie, ponieważ nieodzownie wiąże się z każdą zmianą kapitałową dokonywaną w drodze emisji nowych akcji, względnie instrumentów zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo pierwszeństwa objęcia akcji (obligacji).
W sytuacji emisji dokonywanej z zachowaniem prawa poboru aktualność zachowują rozważania dotyczące podmiotowej strony prawa poboru, zasad wtórnego obrotu oraz uwagi dotyczące realizacji (wykonania) prawa poboru, w tym także przy udziale instytucji finansowej (subemitenta).

Czytaj więcej: Prawo poboru w spółce akcyjnej - Arkadiusz Radwan

Podstawy zarządzania finansami (tom I, II)

Podstawy zarządzania finansami (tom I, II)Kup: Podstawy zarządzania finansami (tom I, II)
Autor:Eugene F. Brigham, Joel F. Houston
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2005
Ilość stron: 876

Opis: „Podstawy zarządzania finansami” to podręcznik dla studentów dopiero zaczynających poznawać finanse. Zakres tematów w nim przedstawionych obejmuje wszystkie obszary związane z zarządzaniem finansami zarówno bezpośrednio w przedsiębiorstwie, jak i dotyczące jego otoczenia. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa wymaga bowiem znajomości wielu instrumentów finansowych, wiedzy o rynkach pieniężnych i kapitałowych oraz umiejętności posługiwania się sprawozdaniami finansowymi.
Podręcznik może być przydatny nie tylko studentom, lecz także praktykom przedsiębiorcom oraz pracownikom instytucji finansowych, którzy pragną uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę.

Czytaj więcej: Podstawy zarządzania finansami (tom I, II)