Raporty spółek za 2011 rok

Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie raportów rocznych 358 polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zawiera ono wyniki dotyczące wielkości przychodów oraz zysku netto w podziale na sektory. Do obliczeń wykorzystano dane z raportów skonsolidowanych (jeżeli nie były one dostępne, to wykorzystano raporty jednostkowe). Spółki zostały podzielone na 27 sektorów zgodnie z oficjalną klasyfikacją stosowaną przez GPW.

W 2011 roku badane spółki wygenerowały łącznie 552,7 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o prawie 21 % w porównaniu do roku poprzedniego. Pod względem ilościowym zdecydowanie dominuje sektor paliwowy, który z kolei zdominowany jest przez PKN Orlen. Skonsolidowane przychody polskiego giganta w minionym roku po raz pierwszy przekroczyły granicę 100 miliardów złotych (107 mld zł, wzrost o 28 % r/r). Z dużych sektorów największy wzrost przychodów zanotowały spółki chemiczne, energetyczne i surowcowe. Niski przyrost przychodów cechował branżę deweloperską, przemysłu lekkiego oraz mediów.

W minionym roku spółki z GPW zarobiły na czysto ponad 51 mld zł (wzrost o 41 % r/r). Jednak aż dwie trzecie z tej kwoty wypracowały firmy z trzech sektorów: bankowego, surowcowego oraz energetycznego. Najwyższym wynikiem netto mogą się pochwalić: KGHM (11,07 mld zł), PGE (4,93 mld zł), PKN (2,36 mld zł), JSW (2,08 mld zł) oraz TPSA (1,9 mld zł). Suma zysku netto tych zaledwie 5 firm stanowi aż 43 % łącznego zysku badanych spółek. Sytuacja innych spółek oraz branż nie wygląda już tak różowo. Największą łączną stratę zanotowali deweloperzy (360 mln zł). Największy wpływ na ten wynik miała gigantyczna strata GTC wynosząca 1,17 mld zł (w 2010 roku spółka miała 166 mln zysku).

W 2011 roku 290 spółek osiągnęło dodatni wynik netto ( o 3 więcej niż w 2010) co stanowi 81 % ogółu. 40 spółkom udało się osiągnąć zysk mimo straty w poprzednim roku. Sytuację odwrotną zanotowało 37 spółek. 17 spółek jest w sporych tarapatach – wielkość ich straty netto zwiększyła się. Z dużych sektorów (wysokie łączne przychody lub duża liczba spółek) najlepiej prezentują się banki, energetyka oraz przemysł chemiczny. Każda spółka należąca do tych sektorów osiągnęła zysk w 2011 roku. Słabo natomiast wypadły spółki z sektorów przemysłu paliwowego (żadnej spółce nie udało się zwiększyć zysków), spożywczego (zaledwie 26 % spółek zwiększyło zyski), budownictwa (35 %) oraz mediów (20 %).

Oprócz analizy wielkości przychodów oraz zysku warto również przyjrzeć się przepływom pieniężnym. Łączny wynik przepływów (wyłączając banki i firmy ubezpieczeniowe) z działalności inwestycyjnej zmniejszył się z – 32 mld zł w 2010 roku (ujemna wartość tych przepływów oznacza wydatki na inwestycje) do - 25 mld zł w 2011. Jednocześnie znacząco wzrósł łączny wynik wszystkich przepływów (z 2 mld do 15 mld zł) pieniężnych. Oznacza to, że polskie firmy zgromadziły sporo gotówki jednak nie są skłonne do zwiększania inwestycji.

Autor: Arkadiusz Rolnik